Spaghetti ou macaroni avec bacon et sauce carbonara.