Tomate, mozzarella, champignons, poivron rouge, poivron vert, oignon et origan.